Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie.

Data publikacji strony internetowej: 2011-04-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-26

Strona internetowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
•    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
•    podstrona kontakt: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26 na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Obsługa strony internetowej jest możliwa zarówno przy pomocy myszki jak i wyłączenie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab, Shift + Tab, Enter i strzałek kierunkowych), co więcej, na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Artur Wasiak, admin@sosw.konin.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 63 242-91-61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kaliska 19 – Główny budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku prowadzą trzy wejścia:

•    Wejście A – od strony ulicy Kaliskiej, do wejścia prowadzą schody, niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
•    Wejście B – od strony ulicy Kaliskiej, do wejścia prowadzą schody, a także podjazd dla wózków, dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
•    Wejście od strony Sali gimnastycznej przez bramę od ul. Solnej, do wejścia prowadzi ciąg pieszy po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim.
W placówce nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
•    Korytarz na poziomie 0: dostępny. Schody oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami tj. pierwszy i ostatni stopień oklejony kontrastowo żółtą taśmą – pasem o szerokości 4-5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia.
•    Wjazd wózkiem na poziom +1 możliwy na jednej klatce schodowej przy wejściu B do budynku szkoły od ulicy Kaliskiej za pomocą platformy przychodowej tzw. „schodołazu”.
W przypadku pozostałych dwóch klatek schodowych brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
•    Winda na wyższe kondygnacje: brak.

3. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
•    Platforma: tak – zamontowana przy schodach prowadzących z poziomu 0 na poziom +1 na jednej klatce schodowej przy wejściu B do budynku szkoły od ulicy Kaliskiej
•    Pochylnia: tak – przy wejściu B do budynku szkoły od ulicy Kaliskiej
•    Pętla indukcyjna: brak
•    Toaleta dostosowana: tak – jedna w budynku A na poziomie 0, druga na terenie Sali gimnastycznej
•    Brak oznaczeń w alfabecie braiile’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania pojazdu na terenie placówki bramą wjazdową od ul. Solnej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika placówki. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres sekretariat@sosw.konin.pl, przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sosw.konin.pl, na skrzynkę podawczą na platformie EPUAP, a także telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu 63 242-91-61.

Skip to content