Do odważnych świat należy

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Do odważnych świat należy”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji przez Miasto Konin / Specjalny Ośrodek http://+mojakotwicaSzkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie projektu partnerskiego pn. „Do odważnych świat należy” RPWP.08.01.02-30-0133/17 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  Osi Priorytetowej 8  Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne- projekty konkursowe.

Partnerem Wiodącym w projekcie, na mocy zawartej w dniu 31.12.2020 r. umowy o partnerstwie, jest Stowarzyszeniem „Razem Damy Radę”  z siedzibą w Koninie, ul. Kaliska 19, 62-500 Konin.

Umowę na realizację projektu Partner Wiodący podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w dniu 19.03.2021 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów / uczennic z niepełnosprawnością ze SOSW w Koninie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb od 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań, specjalistycznej terapii, a także kursów dedykowanych 41-osobowej kadrze SOSW w Koninie.

Miasto Konin / Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka  w Koninie pełniąc  funkcję Partnera  jest odpowiedzialne za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:

  1. a) Zadanie 1. Utworzenie pracowni matematyczno-przyrodniczej;
  2. b) Zadanie 2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności;
  3. c) Zadanie 3. Wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii.

Skip to content