logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Janusza Korczaka
Nr Sprawy : 1/2012                                                                         Konin dnia  27.08.2012r.
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania
1.Zamawiający :
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
Tel 063242 91 61
Fax 063242 91 61
 
2.Osoby upoważnione do kontaktów:
W sprawach proceduralnych i merytorycznych:
Piotr Dubonosow pod nr tel.  0 63 242 - 91-61 od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00 -15.00
 
3.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
"Budowę placu zabaw w ramach programu rządowego  „RADOSNA SZKOŁA” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie”
 
4.Uzasadnienie wyboru wykonawcy :
 
Za najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem kryterium określonego w SIWZ (cena 100%) uznana została oferta nr 1  „HYDRO WIELKOPOLSKA PLACE ZABAW ” - Beata Przepióra z siedzibą przy ul.Farbiarskiej 28, 62-050 Mosina z ceną   95.056,41 zł netto +21.862,97 podatek Vat  = 116.919,38 zł brutto  która uzyskała 100 pkt , łącznie 300 pkt .
            Poniżej podano wykonawców, którzy w niniejszym postępowaniu złożyli oferty wraz ze  streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer

Oferty
 
Nazwa
wykonawcy
 
Adres  Wykonawcy
 
Ilość
punktów
 
Razem
punkty
 
2
ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY
„INSTAL – KRAN „
Jarosław Zbierski
 
62-571 Stare Miasto , KRĄGOLA
ul. Pogodna 30
 
96,86
 
290,58
 
3
 
PLAYTIME
Agnieszka Sereda
 
02-496 Warszawa
ul. Wincentego Kadłubka 24 a
 
95,00
 
285,00
 
4
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-USŁUGOWE
„OLBUD”  Krystian Olejniczak
 
62-500 Konin
Posoka 3a
 
97,44
 
292,32
 
Umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 ustawy pzp zamawiający zawrze z wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze ofert, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27.ust.2 ustawy pzp.